دلم به اندازه همه ابرهای سیاه عالم گرفته است.
...................................................................................................
ابتدای صفحه