#آیا می توانید دیگران را دوست بدارید
و آنها را بدون تحمیل خواسته های خود راهنمایی کنید؟

#داشتن بدون احساس مالکیت
عمل کردن بدون انتظار داشتن
و راهنمایی کردن بدون سعی در حکم راندن
فضایل عالی محسوب می شوند.

تائوت چینگ

نزدیکی ساعت 6 به خانه میرسم.تا رسیدن هم خانه ای دو سه ساعتی فرصت دارم تا با خودم باشم و در دیوارکرم رنگ این خانه.من و هم خانه ای به جز تنهایی و نسبت خونی و فامیلی وجه اشتراک دیگری نداریم.من وتنهایی راحت تر با هم کنار می آییم.اگر سر حال باشم سر به سرش می گذارم.اگر گرفته باشم محلش نمی گذارم.غذا درست می کنم ،زیر لب آواز می خوانم و گاهی زیر چشمی نگاهی به او می اندازم که روی صندلی آشپزخانه نشسته ،دستها را زیرچانه زده و رفت و آمد مرانظاره می کند.خیلی که غمگین باشم کلی برایش غر میزنم.گاهی هم گریه می کنم.او هم با حوصله گوش میدهد.سوالی نمی پرسد.سرزنش نمی کند.اجازه می دهد همه اشک های من بیاید.نزدیک آمدن هم خانه ای که می شود همراه من به اتاق خواب
می خزد.شب به خیر می گوید و بقیه شب را با هم خانه ای جلوی تلویزیون لم میدهند.کانالهای ماهواره را عوض می کنند.سیگار می کشند.چای میخورند،سیگار می کشند،چای می خورند و ....
صبح که برای بدرقه من دم در می آیدچشمهایش قرمز است وصدایش گرفته. نمی دانم شاید تنهایی هم شب پیش اشک می ریخته است.
...................................................................................................
ابتدای صفحه