بارونو دوست دارم.دوست دارم شیشه های ماشین بخار ببندن و روسری من لیز
بخوره از روی سرم بیوفته روی شونه هام.دوست دارم قطره های خنک بارون از
شیشه باز ماشین بریزن روی دستم.دوست دارم بارون نرمی پوستمو حس کنه.
نوازش کردنو دوست دارم.
دوست دارم با سر انگشتانم آروم آروم پوستتو نوازش کنم.
قدم زدن توی بارونو دوست دارم. حتی اگر وسط هیاهوی ماشینها و آدمها و دستفروش ها باشه.
خیس شدنو دوست دارم.
رها شدنو دوست دارم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه