یک سبد بر می دارم و بین قفسه ها می چرخم. از گشتن توی فروشگاه های بزرگ
خوشم میاد.حتی اگر قصد خرید هم نداشته باشم.از لابه لای قفسه ها ی پر از مواد غذایی و
انواع کنسرو ، مربا و ترشی که که رد میشم میرسم به بسته های گوشت و مرغ و ماهی .
سبزیجات خشک و تازه ،بینیم پر از بوهای خوب میشه.سرم گیج میره.
شعاع آفتاب از پشت شیشه های تمام قد فروشگاه به داخل سر می کشه.
دلم می خواد همین جا بایستم.بین همه این قفسه ها و بزارم مشامم پر از رایحه ای مختلف
بشه و تمام سلولهای بدنم از گرمای این آفتاب بهاری به تپش بیفتن.
...................................................................................................
ابتدای صفحه