دلم می خواد امسال دیگه برنگردم و به پشت سر نگاه کنم. زندگی روبروی منه.
دلم می خواد دیگه غصه نخورم که زندگی سرعتش از من بیشتره و من هر چی میدوم
بهش نمی رسم.اصلا امسال تصمصم دارم خودمو بسپارم به دستش. دست و پا هم
نمی زنم. این جریان زندگی بالاخره منو یکجا می بره. وقتی سفتی ساحلو زیر پاهام
احساس کردم ، اونوقت می ایستم و سرمو بالا می گیرم و نگاه می کنم بببینم کجا هستم
و امواج زندگی منو به کجا پرت کرده.
...................................................................................................
ابتدای صفحه