خشونت خياباني چيست؟
خشونت خياباني در تعريف ما آن دسته از رفتارهايي را شامل مي شود كه زنان در بيرون از حريم هاي خانگي و در مكانهايي مانند خيابان، تاكسي، اتوبوس و... آزار مي دهد.
.


تجمع زنان در پارک لاله که با موضوع اعتراض عليه خشونت با مداخله نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها به خشونت کشيده شد.

#دور میدون آرژانتین به یک تاکسی میگم رسالت. نگه می داره . صندلی عقب دختر جوانی
نشسته و در کنارش مردی حدودا 40 ساله.سوارمی شم. بعد از 8 ساعت نشستن روی
صندلی و نگاه کردن به مونیتور چشمهام حسابی می سوزه. خسته ام. دلم می خواد برسم خونه
یک دوش بگیرم و دراز بکشم.مرد بین من و دختر کاملا راحت نشسته ،پاهاشو باز کرده و
دستهاشو جوری گذاشته که من برای اجتناب از تماس بازوهام باهاش مجبورم خودمو کاملا
به در بچسبونم.راه طولانیه. دستهام خسته شدن از بس دستگیره درو فشار دادم. مرد کاملا
راحت نشسته.پاهاشو باز گذاشته و من و دختر اون طرفی خودمونو به در چسبوندیم. انقدر
پاهامو به هم فشار دادم که بی حس شدن. رسالت پیاده میشیم. دخترک زیر لب فحش میده. کثافت....

# رفتم هفت حوض برای خرید. جلوی ویترین کریستال فروشی ایستاده بودم و نگاه
می کردم.اومد کنارم ایستاد و ویترینو نگاه کرد. بعد آروم زمزمه کرد خوشگله یک
نگاهیم به ما بکن.برنگشتم. دوباره گفت چقدر می گیری ؟ دندونامو به هم فشار دادم.
برگشتم و راه افتادم. دنبالم راه افتاد. ترسیده بودم. بدنم می لرزید. گریم گرفته بود.
اونم دنبالم میومد و چرت و پرت می گفت....برگشتم گفتم کثافت ، گمشو.... با
وقاحت توی چشمام نگاه کردو گفت اووه حالا خوبه مالیم نیستی........
...................................................................................................
ابتدای صفحه