دیشب وسط اون همه هیاهوی 4 شنبه سوری هوس کردم برای خودم برم خرید.
همین جوری اتفاقی گذرم به فرهنگسرای ارسباران افتاد.یک دستبند آنتیک خریدم
که هر کس میبینه فکر میکنه مال مادر مادر بزرگم بوده.با یک تیکه ترمه
برای زیر سفره هفت سین با کوزه های گلی که می خوام رنگشون کنم. بعد هم سری به
کتاب فروشی پنجره زدم و برای تعطیلات 6 جلد کتاب خریدم. با یک سی دی از خولیو
و دو تا نوار ایتالیایی و 4 تا شمع رنگی توی جا شمعی های کوچیک سفالی.چند تا تیکه
چیز کوچیک هم برای عیدی بچه ها خریدم.
بعد از مدتها برای دل خودم خرید کردم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه