سالهاي قبل فكر ميكردم اين بويي كه قبل از اومدن عيد
توي خونه ما ميپيچه بوي بهاره!!!حالا فهميدم اين بوي وايتكسه!!!
مامان جنان برقي به درو ديوارو زمين و زمان انداخته ، كه نگو،
اون كارگري كه آورده بود خونه رو تميز كنه، چنان بلايي به سرش اومد
كه فكر نميكنم ديگه اين طرفها پيداش بشه!!!! تنها افرادي كه از اين پروژه
شستشو جون سالم به در بردن، من و برادرم و پدرم هستيم، اونم چون
وايتكس براي پوست خوب نيست،وگرنه ما هم الان كلي سفيد شده بوديم!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه