با اينكه اصلا اومدنشو دوست ندارم،با اينكه برام فرقي با روزهاي
ديگه سال نداره، با اينكه اصلا انتظارشو نميكشم......
با اين حال داره مياد، چه من دوست داشته باشم !!چه نداشته باشم!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه