زماني كه اين وبلاگو ساختم به خودم قول دادم كه
هيچ وقت مطلب نوشته شده اي رو پاك نكنم، ولي گاهي
بهتره آدم احساسشو براي خودش نگه داره،
چون ممكنه ارزشي كه براي خودت داره براي ديگران نداشته باشه.
...................................................................................................
ابتدای صفحه