در نخستين دقايق سال جديد ماهي قرمز ما مرد،
نميدونم هر سال چند هزار ماهي قرمز كوچولو
قرباني سنت ما ميشه؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه