...: ميخوام اعتراف كنم! من گناهان زيادي مرتكب شدم!
...: بگو فرزند..گوش ميدم
...: هر چي پول داشتم دادم كارت اينترنت خريدم!!
...: آه... از اين اينترنت...اين جرثومه فساد...خوب توي اينترنت چي كار ميكني؟
به اين سايتهاي ... هم سر ميزني؟
...: (با شرمندگي) گاهي فقط!!!
...: ديگه چي كار ميكني؟
...: گاهي با غول و مريخي و ديونه و كشكعلي ميچتم!!!
به عاليجناب و كاپيتان ميل ميزنم!!!يه 30 ، 40 تايي هم وبلاگ ميخونم!!!
...: نكنه خودت هم وبلاگ داري؟
...: بله دارم
...: خيلي بد شد، بار گناهانت سنگين شده!!
...: عاقبت اين همه گناه چي هست؟
...:خوب ! يك كم آب جوش و سرب داغ و اژدهاي 7 سر و ...
...: چه جوري ميتونم جبران كنم؟؟
...: يك كم خرج داره!!!
...: مثلا چقدر؟
...: 50000 تومن!!
...: اويييييييييي نه بابا پول ندارم،بزار همون عذاب بكشم،
شايد به ما كه رسيد هيزمشون تموم شد!
...................................................................................................
ابتدای صفحه