وقتي چمدانش را به قصد رفتن بست،
نگفتم:عزيزم ،اين كار را نكن.
نگفتم:برگرد و يك بار ديگر به من فرصت بده.
وقتي پرسيد دوستش دارم يا نه،
رويم را برگرداندم.
حالا او رفته و من
تمام چيزهايي را كه نگفتم ، ميشنوم.
نگفتم: عزيزم ، متاسفم،چون من هم مقصر بودم.
نگفتم:اختلاف ها را كنار بگذاريم،چون تمام آنچه ميخواهيم
عشق و وفاداري و مهلت است.
گفتم:اگر راهت را انتخاب كرده اي ،
من آن را سد نخواهم كرد.
حالا او رفته ، و من
تمام چيزهايي را كه نگفتم ، ميشنوم.
او را در آغوش نگرفتم و اشكهايش را پاك نكردم،
نگفنم:اگر تو نباشي زندگيم بي معني خواهد بود.
حالا تمام كاري كه ميكنم
گوش دادن به چيزهاي است كه نگفتم.
گفتم:خدا نگهدار،موفق باشي.
او رفت و مرا تنها گذاشت
تا با تمام چيزهايي كه نگفتم،زندگي كنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه