من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم

سرما خوردم، خيلي ناجور، اين دو روز فقط قرص خوردم و خوابيدم،
سرم هم خيلي درد ميكنه. ويروس بدم خدمتتون؟؟؟؟؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه