بر خلاف اسمش اصلا كشكي نمينويسه.
...................................................................................................
ابتدای صفحه