از صبح سر كلاس حرف زدن، بعد از ظهر با يه آدم زبون نفهم بحث كردن،
شب مهمان داري، 99 بار لبخند ، 120 بار تكان دادن سر در تائيد حرف،
شنيدن 200 تا حرف مفت ، ديدن چشم غره مامان ، پريدن از جا با صداي زنگ تلفن،
چرا پا نميشن برن!!!!! سر درد زياد ، كوفتكي بدن........ به چه روز خوبي بود ....
به چه زندگي خوبي........ابتدال .... ابتذل ... يبتذل ... ابتذال
...................................................................................................
ابتدای صفحه