امشب ساعت 9 ميرم اهواز، واقعا ميگن آدم از چند ساعت بعد خبر نداره ،
تا امروز ظهر اصلا حرفي از رفتن من نبود ، يعني خودم برنامه ريزي نكردم،
ولي يك دفعه تصميم گرفتم برم ، همه صداشون در اومد،
گفتن دوباره تو دقيقه 90 تصميم گرفتي؟ ولي از بس همه گفتن مراقب باشين كلي نگران شدم،
به نظر شما من ميرسم تا 1 ساعت ديگه هم دوش بگيرم ، هم چمدون ببندم هم....
.تا يكشنبه كه برميگردم به همه خوش بگذره.
...................................................................................................
ابتدای صفحه