آهاي آقايي كه توي ياهو نشستي !!!!!تو رو خدا اين خانم رو از صفحه ميل بردار
يا يه لباس بهتر تنش كن!!!! سر كلاس همه به من چشم غره ميرن!!!!
اوه عجب جاي باحالي!!!!بدون حجاب !!! چه عجب!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه