پ : حواست كجاست؟ ، دارم باهات صحبت ميكنم!
ر: بله ، ببخشيد...
پ: امسال شيريني درست ميكني؟
ر: من بيكار شدم...
پ: دستور پخت سوهان عسلي رو داري؟
ر: من بيكار شدم...
ش: راستي رفتم دستبندمو عوض كردم
پ: مبارك ، همون كه پاره شده بود؟
ر: من بيكار شدم....
ش: چرا نيومدي مهموني؟ خيلي خوش گذشت
پ: نگفتي دستور سوهان عسلي رو داري؟
ر: من بيكار شدم...
ش: حالت خوبه، چرا رنگت پريده؟
ر: من بيكار شدمممممممممم...
پ: خوب بگو نداري ديگه!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه