فهميدم كه بايد يك فكري به حال خودم بكنم,درجه اعتيادم رفته بالا وقتي بهم نميرسه خيلي وضعم خراب ميشه,بداخلاق ميشم,حوصله ندارم,از خواب و خوراك ميافتم,
تازه به خدا دروغ نميگم دست و پام هم تازگيا درد ميگيره.
كلي حرف داشتم بزنم,كلي مطلب كه بخونم,ولي از روز 5شنبه بعد از ظهر سرور مركزي كه ازش كارت خريده بودم از كار افتاد,
و من در طول اين 2 روز1.798.651بار سعي كردم كانكت بشم ولي نشد و 1.798.651 بار كامپيوترم رو روشن كردم و خاموش كردم,
فكر كنم همين روزها بتركه!!!!! تازه 1.798.651 بار هم به isp و سرور و مسئولش فحش دادم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه