كامپيوتري كه توي خونه باهاش كار ميكنم يك كم قديمي شده. چند روز پيش قاطي كرده بود .دوستي پيشنهاد كرد بفروشمش با پولش 206 بخرم!!!!!
امروز يك مقاله توي روزنامه ايران خوندم كه اگر درست باشه واقعا ميتونم 206 بخرم(البته 50 سال ديگه)
رايانه ها عتيقه شدند
ديگر دوره اي كه به كامپيوترها ي قديمي به ديده حقارت مي نگريستند سپري شده,زماني بود كه با آمدن مدلهاي جديد مدلهاي قديمي كهنه و دل آزار ميگشت اما حالا صحبت از
عتيقه و گنج است. چون اكنون غبار تاريخ و زمان به اندازه كافي روي مدلهاي قديمي نشسته است.
هنوز اين عتيقه ها به گنج تبديل نشده اندو قيمت ها هنوز بسيار پايين است.اكنون اين كامپيوترها بين 5 تا 100 دلار معامله ميشوند. در ميان كامپيوترهاي عهد بوق
كامپيوترهاي گراني با قيمت 1999دلار هم يافت ميشود.ارزش اين عتيقه ها روز به روز بيشتر ميشود و حتي بعضي از نمونه هاي نادر قيمتهاي باور نكردني پيدا كرده اند,
به عنوان مثال كامپيوتر apple1كه توسط مرد شماره يك كمپاني اپل طراحي شده بود در سال 1976 در كاليفرنيا 666/66 دلار معامله شد اما همان كامپيوتر در سال
2000 در يك حراجي 25هزار دلار فروخته شد.به هر حال كامپيوترهاي با پيكربندي غير عادي يا مدلهايي كه براي اولين بار تحولي ايجاد كرده اند ارزش نگهداري
به عنوان عتيقه را دارند.
آقا نگهدارين!! خدا رو چه ديدين شايد بليط ما هم برد!!!!!!!!!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه