به نظر شما با اين تعريف ها اينجا مثل تهران خودمون نيست؟
فقط اينجا دريا داره ، تهران نداره، همين!!!!!!!


من و تو يكي دهانيم
كه با همه صدايش
به زيباتر سرودي خواناست.
من و تو يكي ديدگانيم
كه دنيا را هر دم در منظر خويش تازه تر ميسازد.
من و تو يكي شوريم
از هر شعله اي برتر،
كه هيچ گاه شكست را بر ما چيرگي نيست
چرا كه از عشق
روئينه تنيم.
و پرستويي كه در پناه بام ما آشيان كرده است،
با آمد شدني شتابناك
خانه را از خدائي گمشده لبريز مي كند.

شاملو
...................................................................................................
ابتدای صفحه