خوب امروز نشستم اين لينك هارو درست كردم .فقط نميدونم چرا بيشتر از اين تعداد لينك كه مينويسم قاطي ميشه.
كلي لينك ديگه بود كه دوست داشتم بزارم ولي نشدواين قسمتش رو بايد از يكي بپرسم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه