بعد از تحرير: سم و پريدن از بلندي و زدن رگ و زير ماشين رفتن رو بيخيال بشين من مردش نيستم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه