چند شب بود خوب نميخوابيدم،يك چيزي خيلي ذهنمو مشغول كرده بود،پتو ميپيچيدم دور خودم تا صبح كنار شومينه به حالت رياضت ميخوابيدم.
امروز كه اومدم خونه پدرم گفت:ديگه ميتوني راحت بخوابي!!لاششو پيدا كردم.
گفتم : كجا ؟گفت:پشت تخت!!!
خيالم راحت شد،براي اطمينان بيشتر تشك و بالشتمو با تشك و بالشت داداشم عوض كردم،حالا ميتونم راحت بخوابم،
ولي نه!!!!!!!اگر تخم ريزي كرده باشه چي؟؟؟؟؟؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه