گفت: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتم:آره
گفت:دروغ ميگي مثل سگ!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه