ديشب سر شام داداشم يك جوك گفت كه خيلي خنده دار بود(الان يادم نيست،آخر IQ ) ،من چنان از ته دل خنديدم كه پدرم گفت:جون دخترم خنديد!!!!!!!!!!!!!!!!!
تصميم گرفتم حالا كه همه از خنديدن من خوششون مياد ،در برنامه روزانه ام نيم ساعت خنديدن در جمع خوانواده رو بزارم،
اميدوارم بعد از يك مدتي فكر نكنن دخترشون ديونه شده!!!!!!!!!!!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه