روزنامه ايران امروز عکس دختر بچه ای رو انداخته که توسط پدر و مادرش شکنجه شده.
...................................................................................................
ابتدای صفحه