يک گفتگوی جالب با بهرام بيضايی.فيلم مسافران هميشه منو تحت تاثير قرار ميده.شنيدم نسخه جديد شامل بعضی از صحنه هايی که در نسخه اکران شده حذف شده بودن.
...................................................................................................
ابتدای صفحه