گفتم: آه از دل ديوانه حافظ، بي تو
زير لب خنده كنان گفت كه:ديوانه كيست؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه