کدامين ابليس مرا اينگونه به گفتن نه وسوسه میکند
...................................................................................................
ابتدای صفحه