حالم به هم ميخوره.از آدمهاي بي مسئوليت .بي فكر.بي منطق. احمق .خودخواه.
آدمهايي كه فكر ميكنن ديگران هستن كه به اونا سرويس بدن. آدمهايي كه هيچ وقت به كسي فكر نميكنن.
هميشه اشتباه ميكنن بعد كاملا حق رو به خودشون ميدن. هيچ وقت نميخوان قبول كنن كه گند زدن.
اشتباهاتشون رو مرتبا تكرار ميكن. فكر ميكنن 100سال قرار عمر كنن كه 50 سالشو گند بزنن بعد 50 سال دوم تجربه بگيرن.
آخ .آخ از صبح نشستم اينجا دارم حرص ميخورم..
...................................................................................................
ابتدای صفحه