امروز محاكمه شدم.
محاكمه با حضور هيات منصفه وعلني برگزار شد و تنها اشكالش اين بود كه من وكيل نگرفته بودم.( زياد هم منصفانه نبود).
خلاصه اين كه من به اتفاق آراء محكوم شدم ،و پرونده رفت دادگاه تجديد نظر.
(ولي فكر نميكنم حكم تغيير كنه،وقتي براي حرف رهبر ارزش قائل نيستن ،ديگر چه اميد ماند)
من ديگه يك محكومم، البته چون سابقه قبلي داشتم ميشه گفت يك محكوم سابقه دارهستم.
من به خاطر ارتكاب موارد ذيل محكوم شدم. (به ترتيب ارتكاب جرم):
1-عدم استفاده كامل از توانايي هاي فردي و جمعي (حالا كامل به كنار دادگاه به نصفه نيمه هم راضي بود)
2-تنبلي
3-عدم توجه به محيط اطراف
4-استفاده نا درست از وقت(كه طلاست آقا)
5-شام نخوردن با خوانواده
6-سر نزدن به فاميل
7-غر زدن ،بد عنقي، بد اخلاقي
8-استفاده بيش از حد از اينترنت
9-نا تمام گذاشتن كلاسهاي فوق برنامه
10-عدم توجه به احساسات ديگران(اين ديگه از اون حرفهاست،آخه كسي به من ابراز احساسات نميكنه كه من توجه نكنم).
البته به دليل رقت قلب رئيس دادگاه و سابقه ي خوبي كه من در گذشته دور داشتم تونستم يك درجه تخفيف بگيرم.
به خدا من انقدر هم بد نيستم ، فقط يك كم سرم به كار خودم گرمه،.
يك كم هم وقت كم دارم،يكم خسته شدم، يك كم دلم ميخواد سر بدارم به بيابون،يك كم دلم ميخواد برم يك جاي ديگه.
همين .
...................................................................................................
ابتدای صفحه