به تو نگاه ميكنم
و ميدانم
تو تنها نيازمند يكي نگاهي
تا به تو دل دهد
آسوده خاطرت كند
بگشايدت
تا به در آيي.

من پا پس ميكشم
ودر نيم گشوده
به روي تو
بسته ميشود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه