من فكر مي كنم هرگز نبوده است
قلب من اين گونه گرم و سرخ
احساس ميكنم در بدترين دقايق اين شام مرگزاي
چندين چشمه خورشيد ميجوشد در دلم از يقين
...................................................................................................
ابتدای صفحه