آنكه مي گويد دوستت مي دارم
خنياگر غمگيني است
كه آوازش را از دست داده است،

اي كاش عشق را
زبان سخن بود
هزار كاكلي شاد
در چشمان توست
هزار قناري خاموش
در گلوي من

اي كاش عشق را
زبان سخن بود
آنكه مي گويد دوستت مي دارم
دل اندوهگين شبي است
كه مهتاب را ميجويد

اي كاش عشق را
زبان سخن بود
هزار آفتاب خندان
در خرام توست
هزار ستارهءگريان
در تمناي من

اي كاش عشق را
زبان سخن بود

شاملو
...................................................................................................
ابتدای صفحه