برف مياد. برف
خيلي زيباست.
دلم ميخواد تو اين برف راه برم
داد بزنم.
آي مردم برف مياد.
بعد يكي بگه ديونه خوب همه دارن ميبينن كه برف مياد.
ديگه داد زدن نداره.
...................................................................................................
ابتدای صفحه