چند شب پيش برای دومين بار فيلم نيمه پنهان( تهمينه ميلانی ) را ديدم .
بعد با دوستم بر سر اينکه هر کسی يک نيمه پنهان داره بحث کرديم .
دوستم عقيده داره بعد از ازدواج ديگه نيمه پنهانی وجود نداره .
من ميشه ما و زن و شوهر هيچ چيزرا نبايد از هم پنهان کنندحتی احساساتشون.
ولی من عقيده دارم هر کسی قسمتی از وجودش و قلبش و افکارش مال خودشه و به هيچ کس نميگه
حتی به شوهر يا همسرش .
يک اتاق تنهايِی .
جايِی که خودش ازش خبر داره و اونجا به آرامش ميرسه.
...................................................................................................
ابتدای صفحه