جای شما خالی ديروز با دوستان رفتيم کوه . دوستان يعنی من و دوستم با داداشم و دوستاش.
ساعت 6:30 پايين کوه قرار داشتيم ولی يکی از بچه ها خواب مونده بود ساعت 7 حرکت کرديم.
قرار بود ساعت 11-12 برگرديم ولی انقدر خوش گذشت که تا 3 بعد از ظهر مونديم.
يکی از دوستان برادرم ضرب آورده بود حسابی زديم و رقصيديم.
هوا هم عالی آفتاب نه چندان تند و باد هم اصلا نمي آمد.
عالی بود عالی
از الان بجه ها قرار عيد فطر گذاشتن . جوجه کباب در کوه البته با يک اکيپ 20 نفری
مامانم ميگفت الان ماه رمضان گير ميدن ميگيرنتون.
ولی خوشبختانه حتی يک نفر هم تو کوه نبود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه