روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد
و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت
روزي كه كمترين سرود بوسه است
و قلب براي زندگي بس است
روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است
تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردي
و من آن روز را انتظار ميكشم
حتي روزي كه ديگر نباشم.

شاملو
...................................................................................................
ابتدای صفحه