ما ايرانيها چقدر درگير تعارف کردن هستيم. کلمه ای که در ادبياتهای ديگر معادلی براش پيدا نميکنيم.
يارو داره بالای ديوار آجر ميزاره روی هم يکی رد ميشه سلام ميکنه . جواب ميده سلام قربان بفرمايين. کجا بفرماد. بياد با لا آجر بذاره.
در فرهنگ ما رک بودن معادل داشتن يک صفت بده .
...................................................................................................
ابتدای صفحه