وقتي منو به خاطر كاري كه انجام ندادن سرزنش مي كنن،
وقتي به استدلالم توجه نمي كنن،
وقتي كاري كه دلم ميخواد نمي تونم انجام بدم،
وقتي دلم شكسته..............
وقتي ........
چي كار ميتونم بكنم
خوب اين تنها كاري كه بلدم
خودشون ميان...........
خيلي سعي مي كنم جلوشونو بگيرم
ولي به حرف من گوش نميدن........
حتي اشك ها هم براي من ارزشي قائل نيستن........
تند تند ميان
به من ميخندن.....
روي گونه هام سرازير ميشن
قل ميخورن......
ميرن پايين
خوشحال هستن كه آزاد شدن
چشمام تار ميشه.........
انگار دارم از پشت حباب نگاه ميكنم
...................................................................................................
ابتدای صفحه