تا دست ترا بدست آورم
از کدامين کوه می بايدم گذشت
تا بگذرم
از کدامِين صحرا
از کدامين دريا بايدم گذشت
تا بگذرم
...................................................................................................
ابتدای صفحه