براي زيستن دو قلب لازم است،
قلبي كه دوست بدارد، قلبي كه دوستش بدارند،
قلبي كه هديه كند، قلبي كه بپذيرد،
قلبي كه بگويد،قلبي كه جواب بگويد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه