هر وقت خسته شدين وخواستين يك كم بخندين كتاب ( چنين كنند بزرگان ) نجف دريابندري را بخونين،مطمئن باشين كلي روحيتون عوض ميشه،
كتاب سكوت سرشار از ناگفته هاست برگردان آزادي از اشعار ماگوت بيكل شاعره آلمانيست، كه زيبايي اشعارش را مرهون ترجمه بسيار عالي احمد شاملوومحمد زرين بال است،

دلتنگيهاي آدمي را باد ترانه اي ميخواند ،
روياهايش را
آسمان پر ستاره ناديده ميگيرد،
و هر دانه برفي
به اشكي نريخته ميماند.

سكوت
سرشار از سخنان ناگفته است
از حركات ناكرده
اعتراف به عشقهاي نهان
و شگفتيهاي بر زبان نيامده.

در اين سكوت
حقيقتي نهقته است
حقيقت تو
و من
...................................................................................................
ابتدای صفحه