من پري کوچکه غمگيني را می شناسم که در اقيانوسی مسکن دارد
و دلش را در نی لبک چوبين می نوازد آرام آرام
پری کوچکه غمگينی که شب از يک بوسه می ميرد و
سحرگاه از يک بوسه به دنيا خواهد آمد.
فروغ
چند تا از اين پرِيهای کوچولو ميشناسِيم .
...................................................................................................
ابتدای صفحه