امروز چشمم عفونت کرده . بايد برم دکتر. چشم من به مونيتور خيلي حساسه . البته عفونتش به خاطر آلودگی هواست.
اصلا حوصله کار کردن ندارم. دلم ميخواد چند هفته از همه چيز و همه کس دور بشم.
ديگر جا نيست . قلبم پر از اندوه است
خدايان همه آسمانها بر خاک افتاده اند
چون کودکی بی پناه و تنها مانده ام .
از وحشت ميخندم و غروری کودن از گريستن پرهيزم ميدهد. ( شاملو)
...................................................................................................
ابتدای صفحه