نخست
دير زمانی در او نگريستم
چندان که چون نظر از وی بازگرفتم
همه چيزی در پيرامون من به هيات او در آمده بود
آن گاه دانستم که مرا ديگر از او
گريز نيست.

(شاملو)
...................................................................................................
ابتدای صفحه